ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 42 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งวิเคราะห์,วิเคราะห์,วิเคราะห์-วิจัยประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานวิจัย , ใบสมัครงานวิเคราะห์ ,ใบสมัครงานวิเคราะห์-วิจัย
1. ตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์
2. ฝ่ายประกันคุณภาพ
3. QC,QA
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QA
2. QC
3. Research asistant
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องแลป
3. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา เทคโนโลยีวัสดุ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิเคราะห์และบันทึกข้อมูล GIS
2. ครูอัตราจ้าง - วิชาสังคม
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา ภูมิสารสนเทศน์ศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักภูมิศาตร์ จัดทำแผนที่ Gis
2. นักภูมิศาตร์ วิเคราะห์แผนที่
3. นักภูมิศาตร์ update ฐานข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา ภูมิศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู
2. ครูผู้ช่วย
3. ปฏิบัติงานแลบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา เทคโนโลยีทางทะเล
ประสงค์ทำงานที่ ตามที่ไดรับมอบหมาย อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิจัย
2. ผู้ช่วยนักวิจัย
3. ติดต่อประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา การวิจัยทางสังคม
ประสงค์ทำงานที่ ได้ทุกที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. R&D Supervisor
2. QA Supervisor
3. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา วิทยาศาสตร์การอาหารเเละโภชนาการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Chemistry
2. R&D
3. QA-QC
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา เคมีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิจัยและพัฒนา
2. วิศวกร
3. อาจารย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/ University of Twente, The Netherlands
สาขา เทคโนโลยีพอลิเมอร์
ประสงค์ทำงานที่ ไทย อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิจัย
2. ผู้ช่วยวิจัย
3. กราฟฟิคดีไซน์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. reasearcher
2. developer
3. analyst
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา วิศวกรรมเคมี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิเคราะห์ขอมูล
2. งานบัญชี
3. งานการเงิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สาขา สถิติประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย
2. นักเวิเคราะห์
3. นักวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ
2. นักวิจัย
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ต่างจังหวัด อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิเคราะห์ทางเคมี
2. นักเคมี
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่น,อุดร,หนองบัว,เลย อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. R&D
2. QA/QC
3. Lab
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางกะปิ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิเคราะห์
2. นักเคมี
3. นักวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิทยาศาสตร์
2. นักวิจัย
3. ครูวิทยาศาสตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานวิเคราะห์ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน วิจัยซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานวิเคราะห์-วิจัยอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง วิจัย , หาพนักงาน วิเคราะห์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง วิเคราะห์-วิจัย

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

ผู้ใช้งาน 52571 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128213 คน