หน้า :   2   >> จาก 2 หน้า


  


 หางานในเขตพระโขนง, บางนา
หางานกรุงเทพ เขตพระโขนง, บางนา | ฝากประวัติ สมัครงาน ที่ JobSiam.com
 พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำ Index Living Mall สาขา แจ้งวัฒนะ
เพศ ชาย - หญิง
อายุ 20-35 ปี
ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
มีความรู้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี ตู้เย็น หม้อหุงข้าว เตารีด เครื่องอบ เป็นต้น
สามารถปฎิบัติงานตามเวลาห้างได้: 6วัน/หยุด1วันต่อสัปดาห์
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2567
 พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำ Index Living Mall สาขา แจ้งวัฒนะ
เพศ ชาย - หญิง
อายุ 20-35 ปี
ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
มีความรู้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี ตู้เย็น หม้อหุงข้าว เตารีด เครื่องอบ เป็นต้น
สามารถปฎิบัติงานตามเวลาห้างได้: 6วัน/หยุด1วันต่อสัปดาห์
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร อัตรา
ประกาศงาน 05 มิถุนายน 2567
 พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำ Index Living Mall สาขา แจ้งวัฒนะ
เพศ ชาย - หญิง
อายุ 20-35 ปี
ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
มีความรู้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี ตู้เย็น หม้อหุงข้าว เตารีด เครื่องอบ เป็นต้น
สามารถปฎิบัติงานตามเวลาห้างได้: 6วัน/หยุด1วันต่อสัปดาห์
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2567
 Merchandise Support
เพศ ชาย
อายุ 23 - 35 ปี
วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์การทำงานธุรการจัดซื้อ 1-2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ดี สามารถใช้สูตรในการคำนวนได้
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร อัตรา
ประกาศงาน 19 มีนาคม 2567
 วิศวกรไฟฟ้า
-เพศชาย หรือหญิง วุฒิปริญญาตรีสาขาไฟฟ้ากำลัง
-อายุ24-30 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์,โปรแกรมสำเร็จรูป,MICROSOFT OFFICE,INTERNET ได้เป็นอย่างดี
-มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
-มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
-สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กุมภาพันธ์ 2567
 พนักงาน ขับรถ
เพศชาย
สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
จดจำเส้นทางได้ดี
ทนสภาพอากาศร้อนและฝุ่นละอองได้
ขนย้ายสินค้าหนัก 30กก ขึ้นไปได้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสาธิต
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 27 พฤศจิกายน 2566
 HR Recruitment
ปริญญาตรีขึ้นไป
พูดจาฉะฉาน มีความมั่นใจ
สามารถทำงานเอกสารได้
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี
ปฏิบัติงาน จ-ศ (เสาร์เว้นเสาร์) 09.00-18.00 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน BTS อุดมสุข
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 กันยายน 2566
 Full Stack Web Programmer
วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 40 ปี
มีประสบการณ์การทำงานด้าน web programmer อย่างน้อย 1 - 5 ปี
มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการทำงานดี สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ตรงตามเวลาอย่างรวดเร็ว
มีความสามารถหรือความสนใจในการพัฒนาตัวเองในด้าน AI, Machine Learning, Blockchain, DApp
มีความสามารถด้านการเขียนภาษา PHP, JavaScript, CSS, HTML, Node.js, Vue.js, React.js, Golang
มีประสบการณ์ในด้านฐานข้อมูล MySQL, MongoDB
มีความสามารถหรือความสนใจในการพัฒนาตัวเองในด้าน React Native, Flutter, Bootstrap, Laravel framework
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแสวงหาเทคนิคความรู้ด้านโปรแกรม web based application ใหม่ๆ ตลอดเวลา
รอบคอบและมีความละเอียดสูง
มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท อินเตอร์ วิชั่น บิสซิเนสกรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 กันยายน 2566
 Front End Web Developer
วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 40 ปี
มีประสบการณ์การทำงานด้าน Front End Web Developer อย่างน้อย 1 - 2 ปี
มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการทำงานดี สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ตรงตามเวลาอย่างรวดเร็ว
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถด้านการเขียนภาษา HTML, CSS, JavaScript, PHP, React.js, Vue.js
มีประสบการณ์ในด้านฐานข้อมูล MySQL, MongoDB
มีความสามารถด้านการใช้ Adobe XD, Photoshop หรือ Figma ในการแก้ไขรูปแบบดีไซน์เว็บไซต์
มีความสามารถหรือความสนใจในการพัฒนาตัวเองในด้าน React Native, Flutter, Bootstrap, Laravel framework
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแสวงหาเทคนิคความรู้ด้านโปรแกรม web based application ใหม่ๆ ตลอดเวลา
รอบคอบและมีความละเอียดสูง
มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
บริษัท อินเตอร์ วิชั่น บิสซิเนสกรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 กันยายน 2566
 Marketing Coordinator
?Digital Marketing Strategy: Collaborate with the Marketing Manager to develop and execute comprehensive digital marketing strategies that align with business objectives and target audience demographics.
?Social Media Management: Manage and curate engaging content across various social media platforms (e.g., Facebook, Instagram, Twitter) to foster brand awareness, increase followers, and drive user engagement.
?Content Creation: Develop and optimize content for digital channels, including social media posts, blogs, website copy, email newsletters, and other digital assets, ensuring consistency in brand voice and messaging.
?Paid Advertising: Implement and monitor paid advertising campaigns (e.g., Google Ads, social media ads) to maximize ROI, optimize targeting, and track key performance metrics.
?Email Marketing: Plan, execute, and analyze email marketing campaigns, including segmentation, automation, and A/B testing, to nurture leads, drive conversions, and enhance customer retention.
?Website Management: Collaborate with the web development team to optimize website content, ensure user-friendly navigation, and drive conversions through effective call-to-action elements.
?SEO and SEM: Conduct keyword research, implement on-page and off-page SEO strategies, and monitor website performance using analytics tools to improve organic search rankings and drive traffic.
?Data Analysis and Reporting: Analyze digital marketing campaign performance, provide insights and recommendations based on data-driven metrics, and prepare regular reports to measure KPIs and ROI.
?Online Reputation Management: Monitor and respond to online reviews and customer feedback on various platforms to maintain a positive brand image and address customer concerns.
?Market Research: Stay informed about industry trends, competitor activities, and emerging digital marketing techniques to recommend innovative strategies and tactics
?Collaborative Initiatives: Coordinate with external agencies, vendors, and internal stakeholders to ensure the successful execution of digital marketing campaigns and initiatives.
?Bachelor's degree in Marketing, Digital Marketing, or a related field (or equivalent work experience).
?Proven experience (1-4 years) in digital marketing, preferably in the F&B industry or a related field.
บริษัท วีต้าเทรด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 สิงหาคม 2566
 Asst.-Sr.Accounting-Officer
Female
Age 25-43 years old
Bachelor degree of Accounting
Approximately 2 years well experienced in Manufacturing
Computer Literacy in Ms Excel ,Word,Power point
Good interpersonal and leadership skills
Able command in English
Please send English Resume Word File /PDF File.
Alpha Interplus Placement Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 สิงหาคม 2566
 ธุรการบัญชี
- รับเช็ค, วางบิล
- จัดทำเอกสาร
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ หยุดวันอาทิตย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสาธิต
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 01 สิงหาคม 2566
 พนักงานขายประจำร้าน (ปวช ปวส)
เพศหญิง
อายุ 20-30 ปี
มีความกระตือรือร้น ขยัน ทำงานเป็นทีมได้
มีใจรักบริการ มีความยืดหยุ่น ทนแรงกดดันได้
วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสาธิต
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 01 สิงหาคม 2566
 Sale and Marketing (หน้าร้าน+ออกบูธ+online)
1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ ร่าเริงแจ่มใส
3. มีความรับผิดชอบดูแลงานตั้งแต่ต้นจนจบ
4. รักในงานขายเป็นชีวิตจิตใจ
5. มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขายของตัวเอง

บริษัท ลา พรีมาเวร่า จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 กรกฎาคม 2566
 ซุปเปอร์ไวเซอร์เครื่องกล (SUPERVISOR)
เพศชายอายุ 26-35 ปี
วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ มีรถยนต์ส่วนตัว
มีประสบการณ์ด้านงานโครงการ 3 ปีขึ้นไป ( ภาคสนาม)
บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 พฤษภาคม 2566
 วิศวกรไฟฟ้า ( ELECRTICAL ENGINEER)
เพศชายอายุ 25-30 ปีเท่านั้น
วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / วัดคุม / อิเล็คทรอนิกค์ หรือเทียบเท่า
มีใบประกอบวิชาชาชีพ ( กว.ไฟฟ้า)
สามารถออกปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
มีประสบการณ์ใช้งานโปรแกรม PLC 3 ปีขึ้นไป
บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 พฤษภาคม 2566
 พนักงานขายประจำร้าน (ปวช ปวส)
เพศหญิง
อายุ 20-30 ปี
มีความกระตือรือร้น ขยัน ทำงานเป็นทีมได้
มีใจรักบริการ มีความยืดหยุ่น ทนแรงกดดันได้
วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสาธิต
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 พฤษภาคม 2566
 ธุรการบัญชี
เพศหญิง
อายุ 23-27ปี
วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส
มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสาธิต
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 09 พฤษภาคม 2566
 พนักงานรับรถ,คอนโทรล , ควบคุมคุณภาพงานซ่อม
อายุไม่เกิน 50
สามารถขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้
มีใบขับขี่
มีความรู้ด้านรถยนต์(จะพิจารณาเป็นพิเศษ๗
ซื่อสัตย์และกระตือรือร้น

บริษัท ไพชยนต์ การาจ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
 IT Helpdesk
พศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์, ระบบโทรศัพท์ Software, Network, Printer ฯลฯ
มีความรู้เกี่ยวกับ MS365, Adobe
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้าน IT แก่ผู้อื่นได้
มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร รักงานบริการ
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
Choco Card Enterprise Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 เมษายน 2566