เจอแล้ว! ใบสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หาพนักงาน หัวหน้าแผนกพัฒนาและฝึกอบรม, หาคนทำงานหัวหน้าแผนกบริหารบุคคล | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัฒนาและฝึกอบรม ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งาน อื่นๆ
ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10160
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 6 เมษายน 2525 (อายุ 39 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 168 cm. น้ำหนัก 75 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการการยกเว้น (ใบดำ)
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. หัวหน้าแผนกพัฒนาและฝึกอบรม
  3. หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล
เงินเดือน 45000 - 50000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯและปริมณฑล
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา รัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2547
เกรดเฉลี่ย 2.79
5.2  
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตจอมทอง โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา 6
สาขาวิชา วิทย์ศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2543
เกรดเฉลี่ย 3.26
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2559 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
63/4 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
เงินเดือน
30300
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยการบุคคล
ความรับผิดชอบ - จัดทำแผนฝึกอบรม /แผนกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี และตั้งงบประมาณ
- จัดทำหลักสูตรอบรม /วิทยากร และจัดฝึกอบรมตามแผน
- สรรหาและคัดเลือกสถานบันและวิทยากรสำหรับจัดอบรม In-house Training และ Public training
- สำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการการฝึกอบรมทั้งเพื่อทำแผนอบรมประจำปีและแผนพัฒนารายบคคล IDP
- บันทึกประวัติการฝึกอบรม จัดทำเอกสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาพนักงานและผู้จัดการในส่วนของงานและเรื่องของการบริหารบุคลากร
- กำหนดช่องทางและงบประมาณการสรรหา ดำเนินงานสรรหาตามแผน
- สัมภาษณ์และประเมินผู้สมัครงานร่วมกับหัวหน้างานหรือผู้จัดการเจ้าของตำแหน่งาน
- ประเมินค่างานและกำหนดค่าจ้างของพนักงานใหม่ ทำสัญญาว่าจ้าง จัดทำคู่มือพนักงานและปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่และติดตามการประเมินทดลองงาน
- ปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการรวมทั้งติดตามผลความพึงพอใจของพนักงาน
- สรุปงบประมาณและค่าใช้จ่ายแต่ละปีของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
- จัดทำผังองค์กร JA JS JD Work Process Form และ Standards ต่างๆ สวัสดิการ ข้อบังคับในการทำงานพร้อมนำขิ้นทะเบียนที่กรมคุ้มครองแรงงาน
- ออกแบบแบบประเมินผลและสรุปเป้าหมายและคะแนนประเมินประจำปีและสรุปงบการปรับเงินเดือน
- ดูแลและบริหารการใช้พื้นที่อาคารและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ดับเพลิง วัดและควบคุมค่าฝุ่นละออง ค่าแสงสว่างต่างๆ
- พิจารณาลงโทษ ตักเตือนพนักงานและควบคุมดูแลกฎระเบียบบริษัท
- เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนคณะกรรมการสวัสดิการ และทีมกิจกรรมบริษัท
- เข้าร่วมอบรมสัมมนาภายในและภายนอกเกี่ยวกับการจัดทำและการบริหาร OKR ในองค์กรและเริ่มสร้างระบบกิจกรรมพัฒนางาน OKR ภายในบริษัท
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2557 จนถึง ธันวาคม 2558
ชื่อบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
600/1-3 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
22,000 บาท
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส
ความรับผิดชอบ - จัดทำแผนฝึกอบรม /แผนกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี และตั้งงบประมาณ
- จัดทำหลักสูตรอบรม /วิทยากร และจัดฝึกอบรมตามแผน
- กำหนดช่องทางและงบประมาณการสรรหา ดำเนินงานสรรหาตามแผน
- บริหารงานธุรการ (ติดต่อราชการ แม่บ้าน รปภ. พนง.ขับรถ จัดซื้อ)
- จัดทำผังองค์กร JA JS JD Work Process Form และ Standards ต่างๆ สวัสดิการ ข้อบังคับในการทำงาน
- กำหนด KPI ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสรุปผลดำเนินงานประจำเดือน/ปี
- ควบคุมกฎระเบียบ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จัดกิจกรรมสัมพันธ์ เบิกจ่ายสวัสดิการ
- จัดเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ และเลขาการประชุม
-จัดการงานและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
- ประเมินผลการทำงานประจำปีและตรวจสอบระบบ Time Attendant
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2555 จนถึง กุมภาพันธ์ 2557
ชื่อบริษัท โกลเด้น ฟู้ด สยาม จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
ตำบลบ้านนา อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก
เงินเดือน
18,700 บาท
ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
ความรับผิดชอบ - จัดทำแผนฝึกอบรม /แผนกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี และตั้งงบประมาณ
- ดำเนินงานกิจกรรมสัมพันธ์และพิธีการภายใน อบรมปฐมนิเทศน์
- สืบสวนและลงโทษทางวินัย ควบคุมกฎระเบียบ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- กำหนดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายใน
- สรุปข้อมูลและสถิติด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
-สรรหา คัดเลือก ต่อรอง Supplier บริการสวัสดิการ
-บริหารสวัสดิการ (โรงอาหาร รถรับส่ง หอพัก ห้องพยาบาล แพทย์ พยาบาล ฯลฯ)
-ร่วมจัดทำโครงการ CSR
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2555 จนถึง พฤศจิกายน 2555
สถาบันอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA
หลักสูตรการอบรม
การเพิ่มมูลค่าองค์กรด้วยกลยุทธ์ HROD / Competency KPI
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 จนถึง ธันวาคม 2555
สถาบันอบรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร
หลักสูตรการอบรม
พรบ.คุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ การพิจารณาโทษทางวินัย / จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2552 จนถึง มกราคม 2552
สถาบันอบรม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย
หลักสูตรการอบรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 40 คำ/นาที   อังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. วิทยากร พิธีกรภายใน,ร่างหรือเขียนโครงการต่างๆ กำหนดงบประมาณและบริหารงบประมาณ
  2. วิเคราห์องค์กร BSC การใช้ KPI,OKR แผนกลยุทธ์องค์กรและฝ่าย งานขายและการตลาด
  3. MS.office ,Open office Internet,Intranet,Adobe Photoshop ,Movie Maker
  4. ขับรถโฟค์ลิฟท์,เดินทางทำงานต่างจังหวัดได้,มีประสบการณ์ด้าน QA,QCเครื่องมือตรวจวัด เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไม้บันทัด สายวั
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ 1.สัมนาเชิงประสบการณ์ หลักสูตรเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน ( Getting To Know You More) รุ่นที่ 401 โดยบริษัท Double a alliance จำกัด
2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน/รางวัลโครงการโรงงานสีขาวโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพฯ จังหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี
3.จัดทำข้อบังคับในการทำงานของบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด,บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัดและนำขึ้นทะเบียนที่กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานกรุงเทพฯเขต 9 และข้อบังคับฯของ บริษัทโพลีไอเทค จำกัด ขึ้นทะเบียนที่กรมสวัสดิการฯจังหวัดเพชรบุรี
4.จัดทำข้อบังคับในการทำงานและเอกสาร Procedure work flow เกี่ยวกับการดำเนินการด้านบุคคลและเอกสาร
ประกอบ ที่บริษัทโพลีไอเทค จำกัด (บริษัทลูกของบริษัทพาต้าเคมีคอลฯ จำกัด
5.จัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับเทคนิคการบริการที่บริษัทซัสโก้ จำกัด มหาชน
6.ตรวจประเมินรับงานก่อสร้างท่อน้ำราคาแปดแสนบาทที่บริษัทเอเซียคราฟท์ เปเปอร์ จำกัด
7.เข้าร่วมประชุมเครือข่ายแรงงาน จ.เพชรบุรี และเข้าร่วมประชุมโครงการโรงงานสีขาวกับกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
8.เป็นวิทยากรภายในหลักสูตรต่างๆและพิธีกรในกิจกรรมภายในบริษัท
9.ประสานงานการจัดประชุมผู้บริหาร บริษัท เซ็นเอ็นเตอร์เทนเม้น จำกัด
10.ควบคุมการปรับปรุงสำนักงาน บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด มูลค่า 240,000 บาท
11. จัดทำโครงสร้างองค์กรและกำหนดตำแหน่งพร้อมชื่อบริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด และร่วมจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 30/08/2021
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

บริหารทรัพยากรมนุษย์

-

สังคมออนไลน์

 

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
02-279-0-466 | 08-8881-6100
ฝ่ายขาย : sale@jobsiam.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.