ตำแหน่งงานว่าง     บริษัท ยิบอินซอย จำกัด     เจ้าหน้าที่นักวิจัยด้านอาหารสัตว์ ประจำโรงงานนนทบุรี Jobsiam.com อัพเดท* ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่นักวิจัยด้านอาหารสัตว์ ประจำโรงงานนนทบุรี | ฝากประวัติหางาน ที่ จ๊อบสยามดอทคอม , สมัครงานที่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด 

  


บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

 

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจหลักด้านระบบงานคอมพิวเตอร์แบบครบวงจรนอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่าย สินค้าด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, และโทรคมนาคม, วัสดุก่อสร้างและเครื่องเหล็ก, ปุ๋ยเคมีเกษตร, สี (สีอุตสาหกรรมและอาคาร) และติดตั้งซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ โดยมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 90 ปี ต้องการรับผู้มีความสามารถและประสบการณ์มาร่วมงานกับบริษัทหลายอัตราบริษัทในเครือ (บริษัท ยิบอินซอย จำกัด)บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด

Yip In Tsoi & Jacks Ltd.

•เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายปุ๋ยและเคมีเกษตรตราใบไม้ และตราหัวคนป่า ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

•จาหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

- สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง ตัด ขัด ถู

- หินลับมีด หินเจียร และหินลับมีดกรีดยาง

- สินค้าฮาร์ดแวร์ มอเตอร์หินเจียร ปั๊มน้า ฟอยล์หลังคากันความร้อน บานพับ วาวล์ประหยัดน้า ใบเลี่อยไม้ และอื่นๆ

- สินค้าประหยัดพลังงาน หลอดไฟแอลอีดี และ หลอดไฟแอลอีดีไล่ยุง

- เครื่องมือทางการเกษตร และวัสดุสิ้นเปลืองทางการเกษตรบริษัท ซีสซั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

Sissons Paints (Thailand) Ltd.

เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายสีหลายประเภท อาทิ สีสาหรับงาน พื้นอุตสาหกรรม (พื้นอิพอกซี่ปรับระดับ, สีทาพื้นอิพอกซี่, พื้นโพลียูรีเทน ฯลฯ) สีสาหรับพ่นตู้คอนเทนเนอร์, สีรองพื้นกันสนิม, สีน้ามัน, น้ายาลอกสี, สีกัลวาไนซ์, สีสาหรับงาน กันซึม, สีน้าทาอาคาร, สีทนความร้อน, สนามกีฬาโพลียูรีเทน, สีจราจรโคลด์พลาสติก, ระบบพื้นโรยเกล็ดพอลิเมอร์ เป็นต้น ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และ มอก. ภายใต้นโยบาย “เราจะผลิตและจาหน่ายสีที่มีคุณภาพคงทนด้วยความรับผิดชอบ และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า”บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด

TCCL Company Limited

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของภาครัฐและเอกชน ขอบเขตงานประกอบด้วยงานระบบ งานวิศวกรรม งานการออกแบบและการจัดหาผลิตภัณฑ์ งานรับเหมาก่อสร้างและการจัดการโครงการและงานอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้าบริษัท ยิบอินซอย เอ็นเนอร์ยี จำกัด

Yipintsoi Energy Co., Ltd.

ดาเนินธุรกิจด้าน Power & Energy, ธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงสถานีไฟฟ้าย่อย (Electrical Substation) และระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า (Transmission Line) ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้านวิศวกรรมชั้นสูง โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนบริษัท เอ็นริช โบรคเกอร์ จำกัด

Enrich Broker Co., Ltd.

เป็นบริษัทที่ให้บริการจัดหากรมธรรม์ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ เรื่องการประกันวินาศภัยทุกประเภทบริษัท แทนเจอรีน จำกัด

Tangerine Co., Ltd.

แทนเจอรีนเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Cloud Technology และมีความพร้อมที่จะนาเสนอ Enterprise IT Solutions และ Services ที่สามารถสนับสนุนการเติบโตในธุรกิจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ดังนี้

•Productivity & Work Transformation

•Smart Business Analytics & AI

•Application Development

•Hybrid Cloud & Multi Cloud

•Converged Infrastructure

•Networking

•Storage & Data Protection

•Security Solutions

โดยคัดสรร Hardware, Software, Network รวมถึงโซลูชั่นส์และบริการจากพันธมิตรชั้นนาระดับโลก และทีมงานของเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะนาเสนอโซลูชั่นส์และการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าบริษัท ยิบอินซอย คอนซัลติ้ง จำกัด

Yipintsoi Consulting Co., Ltd.

ให้คาปรึกษา แนะนา และออกแบบระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร รวมถึงบริการติดตั้งระบบงาน

•Enterprise Software & IT Business Solutions

•Microsoft Business Intelligence

•Oracle Business Solutionsบริษัท ยิบอินซอย โซลูชั่นส์ จำกัด

Yipintsoi Solutions Ltd.

เป็นผู้ให้บริการและมีความชานาญเกี่ยวกับ Data Integration, Data Capture, Data Management and Data Visualization :-

•Informatica

•Tableau

•Attunity

•Display Technologyบุคลากรและทีมงาน

ปัจจุบันบริษัท ยิบอินซอย จากัด และบริษัทในเครือ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,700 คน โดยพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และชานาญงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมในด้านวิชาการ ด้านผลิตภัณฑ์ที่จัดจาหน่าย และเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และคุณภาพของพนักงาน และสร้างความมั่นใจในการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า

 
หางาน เจ้าหน้าที่นักวิจัยด้านอาหารสัตว์ ประจำโรงงานนนทบุรี
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :  1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
? ค้นคว้า วิจัย เพื่อนำมาพัฒนาสินค้า ทำพรีเซ็นต์สินค้า เพื่อเสนอลูกค้า ในฝ่ายขาย
? ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ติดต่อประสานงานกับ กรมปศุสัตว์และกรมประมง
? การจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ
? ขึ้นเครื่องหมายการค้าของบริษัท
? อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมายสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : ผลิต / ตัวแทนจำหน่าย
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานวิจัย/งานวิเคราะห์ งานวิจัย/งานวิเคราะห์
จังหวัด :  กรุงเทพ
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
? ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์ และสัตวบาล
? มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิจัยและค้นคว้าผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
? หากมีประสบการณ์ด้านงานขึ้นทะเบียน ต่ออายุสินค้ากับกรมราชการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
? มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้ดี
? มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานที่ดี
? สามารถอ่านบทความหรืองานวิจัยของต่างประเทศได้
? สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน)ได้ดีสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน
ส่งประวัติส่วนตัว (resume) มาที่อีเมล์ : hr@yipintsoi.com


บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
523 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
จังหวัด กรุงเทพ   10500

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02-353-8600 Ex. 2110, 086-340-4598 (จ - ศ เวลา 08.00 - 18.30 น.)
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 17 มีนาคม 2565
Power By JOBSIAM.COM


สมัครงานตำแหน่งงานนี้ บันทึกตำแหน่งงาน สั่งพิมพ์ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
พนักงานรับโทรศัพท์ (Call Center)
จำนวน : 1 ตำแหน่ง  ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)