JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 321


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งรัฐวิสาหกิจ,รัฐวิสาหกิจ,ครู อาจารย์ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานราชการ , ใบสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ,ใบสมัครงานครู อาจารย์
1. กราด
2. พนักงานตรวจบัตร
3. เจ้าหน้าที่ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน ร.ร.บางมูลนากวิทยาคม
สาขา วิทยาศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-สมุทรปราการ อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ครูลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
2. บริหารงานทั่วไป
3. พนักงานบริการทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
สาขา พลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ปัตตานี,ยะลา,สงขลา,สตูล,ภูเก็ต,กทม อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ครู-อาจารย์
2. ครูอาสา
3. งานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ ครูถิ่นทุรกันดาร อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูประจำชั้นป.1
2. ครูอนุบาล
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา การศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ บางบ่อ อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูอัตตราจ้างวิชาสังคมโรงเรียนเอกชน
2. พนักงานราชการ
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขา สังคมศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู
2. พนักงานข้าราชการ
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ โรงเรียน,กรมป่าไม้ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานธุรการ
2. พนักงานฝ่ายบุคคล
3. พนักงานพัสดุ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธับุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. งานการเงิน
3. สาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดนนทบุรี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู/ธุรการสถานศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรทะเบียน
3. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้ช่วยห้องยา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ สุรินทร์/ศรีสะเกษ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. พนักงานต้อนรับ
3. นักวิชาการ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนลียีมหานคร
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ บางขุนเทียน อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์
2. พนักงานต้อนรับ
3. การตลาด,ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา ศึกษาศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,กรุงเทพ,เชียงใหม่,เชียงราย อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. อะไรก็ได้

  การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน กศน.กาญจนบุรี
สาขา ไม่มี
ประสงค์ทำงานที่ อ.เมีองจ.กาญจนบุรี อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ครู
2. พนักงานราชการ
3. ครูอัตราจ้าง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ สามารถปฏิบัติงานได้ทุกภาค อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูประถมศึกษา
2. ครูปฐมวัย
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การประถมศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. อาจารย์สอนดนตรีสากล
2. ผู้เชียวชาญ/วิทยากรการใช้โปรแกรมบันทึกโน้ตเพลง(Sibelius)
3. วิจัยดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา สังคีตวิจัยและพัฒนา(Music Composition)
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดนครราชสีมา อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขา บริหารการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสงขลา อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูวิทยาศาสตร์
2. ครูเอก ทั่วไป
3. ครู ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ไม่จำกัด อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา จิตวิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานราชการ
2. พนักงานสถิติ
3. พนักงานเทคโนโลยี/สารสนเทศ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดชลบุรี อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานราชการ
2. นักวิทยาศาสตร์
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสงค์ทำงานที่ อ.หาดใหญ่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน ราชการซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานครู อาจารย์อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง ราชการ , หาพนักงาน รัฐวิสาหกิจ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ครู อาจารย์

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 มีนาคม 2561

ผู้ใช้งาน 44930 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127912 คน