xml

พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 321


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งรัฐวิสาหกิจ,รัฐวิสาหกิจ,ครู อาจารย์ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานราชการ , ใบสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ,ใบสมัครงานครู อาจารย์
1. ครูอัตราจ้าง ครูสอนเด็กปฐมวัย
2. ครูอาสาบนดอย สอนป.1-ป.6
3. พนักงานราชการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขา การศึกษาปฐมวัย
ประสงค์ทำงานที่ ภาคอีสาน/ภาคเหนือ,บนดอย อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กราด
2. พนักงานตรวจบัตร
3. เจ้าหน้าที่ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน ร.ร.บางมูลนากวิทยาคม
สาขา วิทยาศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-สมุทรปราการ อายุ 48 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Clerk Material
2. เสมียน
3. QA
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยราชถัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขา วิทยาการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักพัฒนาชุมชน
2. นังสังคมสงเคราะห์
3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขา การปกครองท้องถิ่น
ประสงค์ทำงานที่ จ.กาญจนบุรี หรือใกล้เคียง อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายปกครอง
3. บริการ/ธุรการทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ในจังหวัดสมุทรสงคาม อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา จิตวิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูสอนเด็กเล็ก
2. พนักงานธุรการ
3. พนักงานเดินเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ในสถานศึกษา อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูประถมศึกษา
2. ครูปฐมวัย
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การประถมศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู-อาจารย์
2. ครูอาสา
3. งานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ ครูถิ่นทุรกันดาร อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูประจำชั้นป.1
2. ครูอนุบาล
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา การศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ บางบ่อ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูอัตตราจ้างวิชาสังคมโรงเรียนเอกชน
2. พนักงานราชการ
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขา สังคมศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูสอนคณิตศาสตร์
2. ติวเตอร์
3. ติวเตอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานรักษาความปลอดภัย
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. ขับรถ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา บริการราชการท้องถิ่น
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่น อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ครูวิทยาศาสตร์
2. ครูเอก ทั่วไป
3. ครู ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ไม่จำกัด อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. อาจารย์สอนพิเศษ
2. ครูสอนพิเศษ
3. รับพิมพ์งาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การเงินและการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ, กรุงเทพ โซนบางนา อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู/ธุรการสถานศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรทะเบียน
3. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้ช่วยห้องยา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ สุรินทร์/ศรีสะเกษ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. พนักงานต้อนรับ
3. นักวิชาการ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนลียีมหานคร
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ บางขุนเทียน อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์
2. พนักงานต้อนรับ
3. การตลาด,ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา ศึกษาศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,กรุงเทพ,เชียงใหม่,เชียงราย อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู
2. พนักงานราชการ
3. ครูอัตราจ้าง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ สามารถปฏิบัติงานได้ทุกภาค อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานธุรการ
2. พนักงานฝ่ายบุคคล
3. พนักงานพัสดุ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธับุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน ราชการซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานครู อาจารย์อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง ราชการ , หาพนักงาน รัฐวิสาหกิจ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ครู อาจารย์

.


สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 19 ธันวาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44813 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127883 คน