xml

พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 171


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งปศุสัตว์,ปศุสัตว์,เหมืองแร่ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานเกษตร , ใบสมัครงานปศุสัตว์ ,ใบสมัครงานเหมืองแร่
1. เจ้าหน้าภูมิทัศน์
2. หัวหน้างานสวน
3. โฟร์แมนเกษตรด้านภูมิทัศน์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเคโนโลยีราชมงคล
สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯปริมนฑล อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิชาการประมง
2. เจ้าหน้าที่ประมง
3. นักวิทยาศาสตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่เกษตร
2. นักวิชาการเกษตร
3. พนังงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา พืชไร่
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3. พนักงานราชการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สัตวบาลไก่เนื้อ
2. ควบคุมคุณภาพ การผลิต
3. งานสนับสนุน บริการ ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกจังหวัด อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานขายสี
2. พนักงานขายตีางๆๆ
3. ผู้จัดการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
สาขา การประมง
ประสงค์ทำงานที่ ภาคอีสาน อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิทยาศาสตร์
2. planner
3. Audit
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยสัตวแพทย์
2. สัตวบาล
  การศึกษาสูงสุด วทบ.
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ประสงค์ทำงานที่ จ.ชลบุรี อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. หัวหน้าคนสวน
2. โฟร์แมนจัดสวน
3. คีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มทร ศรีวิชัย วข นครศรีธรรมราช
สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ ประเทศไทย อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
2. สัตวบาลประจำฟาร์มสัตว์ปีก(ในประเทศ)
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา เทคโนโลยีหารผลิตสัตว์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักส่งเสริมการเกษตร
2. นักวิชาการเกษตร
3. นักโรคพืช
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา โรคพืชวิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักส่งเสริมการเกษตร
2. ธุการทั่วไป คีข้อมูล
3. งานบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา เทคโนโลยีการผลิตพืช
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักส่งเสริมการเกษตร
2. ธุการทั่วไป คีข้อมูล
3. งานบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา เทคโนโลยีการผลิตพืช
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการประมง
2. ครูอาชีวะด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. นักวิทยาศาสตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการเกษตร
2. ส่งเสริมการเกษตร
3. นักวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
สาขา พืชาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. กหกห
2. กด
3. กด
  การศึกษาสูงสุด หกด
สถาบัน หกด
สาขา ฟหก
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 79 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. สัตวบาล
2. เจ้าหน้าทีธุรการ
3. ผู้ช่วยสัตวแพทย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการเกษตร
2. นักสิ่งแวดล้อม
3. ผลิตปุ๋ย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา ทรัพยากรที่ดิและสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ปริมณฑล อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประสานงาน
2. นักวิชาการ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา กีฏวิทยา
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการเกษตร
2. ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ
3. นักส่งเสริมการเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา พืชสวน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานปศุสัตว์ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน เกษตรซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานเหมืองแร่อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง เกษตร , หาพนักงาน ปศุสัตว์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง เหมืองแร่

.


สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 16 ธันวาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44810 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127883 คน