เจอแล้ว! ใบสมัครงาน จป.วิชาชีพ, หาพนักงาน จป.วิชาชีพ, หาคนทำงานจป.วิชาชีพ | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งจป.วิชาชีพ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งจป.วิชาชีพ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ จป.วิชาชีพ/งานอาชีวอนามัย
ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12170
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 19 มกราคม 2520 (อายุ 45 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 169 cm. น้ำหนัก 82 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. จป.วิชาชีพ
2. จป.วิชาชีพ
  3. จป.วิชาชีพ
เงินเดือน 28000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน พื้นที่ จังหวัด ปทุมธานีและอยุธยา
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา อนุปริณญา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
วุฒิการศึกษา อนุปริณญา
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2563
เกรดเฉลี่ย 2.59
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2561 จนถึง มกราคม 2562
ชื่อบริษัท บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
40 หมู่ 5 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
เงินเดือน
26000
ตำแหน่ง
จป.วิชาชีพ
ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบหน้าที ตามกฎหมายกำหนด ทั ง 12 ข้อ
2.สามารถฝึกอบรมพนักงาน(Training) ส่ง พรบ. ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้
3.ติดต่อราชการได้ทุกๆหน่วยงานและกฎหมายที เกี ยวข้อง
4.การฝึกอบรมพนักงานในบริษัทกับส่วนงานที เกี ยวข้องเช่น อบรมกับให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานเก่า-
ใหม่,ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงขั นต้นและอพยพหนีไฟประจำปี
5.การแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าในเรื องฉุกเฉินต่างๆเช่น เมื อพนักงานได้รับอุบัติเหตุจากงาน และอบรมเรื องอื นๆที บริษัทและองค์กร
6.ผู้ควบคุมประจำหม้อนำ ( BOILER )
7.ดูแลระบบการจัดการวัสดุที ไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์จัดทำเอกสาร สก.๑,สก.๒,สก.๓ (กรมอุตสหกรรม)
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2560 จนถึง กันยายน 2560
สถาบันอบรม บริษัท เซฟสิริ จำกัด
หลักสูตรการอบรม
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 30 คำ/นาที   อังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ดูแลระบบสิ่งแวดล้อมISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  2. ดูแลระบบ ISO/TS 16949 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
  3. ผู้ควบคุมประจำหม้อนํ้า ( BOILER )
  4. ดูแลระบบการจัดการวัสดุที ไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์จัดทำเอกสาร สก.๑,สก.๒,สก.๓ (กรมอุตสหกรรม)
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 11/10/2021