เจอแล้ว! ใบสมัครงาน Recruitment Supervisor, หาพนักงาน Asst. of HRM, หาคนทำงานAsst. of HR Manager | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com

คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง Recruitment Supervisor ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งAsst. of HRM ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งAsst. of HR Manager ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง Recruitment Supervisor ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/งานฝึกอบรม/งานสรรหา/งานค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคกลาง
จังหวัด นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ 73000
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 23 กุมภาพันธ์ 2522 (อายุ 41 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 170 cm. น้ำหนัก 90 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร เรียน รด. ปี3
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. Recruitment Supervisor
2. Asst. of HRM
  3. Asst. of HR Manager
เงินเดือน 25000-30000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน นครปฐม
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2563
เกรดเฉลี่ย 3.80
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 จนถึง ปัจจุบัน -
ชื่อบริษัท บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
84/4 หมู่ 7 ซอย 122 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74130
เงินเดือน
33000
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ความรับผิดชอบ - วางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- วางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสม และเพียงพอ
- วางแผนการสรรหาบุคลากร ให้ได้ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการและทันตามเวลาที่กำหนด และดำเนินการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ให้คำปรึกษา แนะนำผู้บริหารเกี่ยวกับระบบโครงสร้างค่าจ้างและการจ่ายผลตอบแทน รวมทั้งออกแบบและ กำหนดรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน
- วางแผนการบริหารกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ และร่วมประชุมกับตัวแทนของพนักงาน รวมทั้งดูแลเกี่ยวกับการพิพาท และปัญหาระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ
- วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี เกี่ยวกับการฝึกอบรม และการพัฒนาพนักงาน
- ควบคุม ดูแล การบริหารและการจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า
- ควบคุม ดูแล การทำงานภายในฝ่ายให้ได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และตรงตามมาตรฐานระบบคุณภาพ และมาตรฐานแรงงานไทย
- จัดทำ Competency ของพนักงานแต่ละตำแหน่ง และจัดทำข้อมูล KPI ของแผนก
- กำกับควบคุมการตรวจสอบพนักงาน QI ในฝ่ายผลิตว่า Update เป็นปัจจุบันหรือไม่
- จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งทดแทน รวมทั้งวิเคราะห์ความสามารถของพนักงาน
แต่ละตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับงาน
- ควบคุมและดูแลเกี่ยวกับ JD/JS ของพนักงานแต่ละตำแหน่ง
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560 จนถึง กุมภาพันธ์ 2560
สถาบันอบรม บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส สแตนดาร์ด คอนเซาท์แทนส์ จำกัด
หลักสูตรการอบรม
การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศ
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 45 คำ/นาที   อังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. 1.เรียนรู้เร็ว
  2. 2.มีอัธยาศัยดี
  3. 3.ซื่อสัตย์สุจริต
  4. 4.มีความรับผิดชอบสูง 5.เป็นนักวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ 1. โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2553
2.โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2554
3.โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2555
4.โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2556
5.โครงการส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากผักตบชวาโดยใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ประจำปี 2557
6. โครงการส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2557
7.โครงการส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากผักตบชวาโดยใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ประจำปี 2558
8.โครงการส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2558
9.โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบผสมผสาน ปี 2558
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 01/07/2019
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 03 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128453 คน