JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 149


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งพยาบาล,พยาบาล,เภสัชกรประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานแพทย์ , ใบสมัครงานพยาบาล ,ใบสมัครงานเภสัชกร
1. พยาบาลประจำโรงงาน
2. งานส่งเสริมสุขภาพ
3. พยาบาลออกหน่วย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลแท่นขุดเจาะ
2. พยาบาลสนามบิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญตรี
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ช่วย
2. งานบริการ
3. พนักงายขาย
  การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน โรงเรียนเทศบาล3บ้านเหล่า
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ อุดรธานี อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. นักวิชาการสาธารณสุข
3. เจ้าหน้าทีด้านสุขภาพในโรงพยาบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเนชั่น
สาขา สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
2. เจ้าพนักงานทั่วไป
3. ร้านขายยา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ใจจังหวัดเชียงราย อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลต่างประเทศ
2. แท่นขุดเจาะน้ำมัน
3. พยาบาลคลินิก
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ว.ทหารอากาศ
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ต่างประเทศ, ภาคใต้ อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา
สาขา สุขศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. พยาบาลประจำเรือสำราญ
3. พยาบาลประจำสนามบิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ ทั้งในและต่างประเทศ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยนครราชสีมา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ นครราชสีมา อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Paramedic ในโรงพยาบาล
2. Paramedic ประจำโรงงาน
3. Paramedic part-time
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา เวชกิจฉุกเฉิน
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล
2. เจ้าหน้าที่ Firt Aid
3. --------
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่6
สถาบัน โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ
สาขา วิทย์ - คณิต
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-ปทุมธานี อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
3. พนักงานราชการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานพยาบาลประจำสนามบินสุวรรณภูมิ
2. งานพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย nurse escort
3. พยาบาลเรือสำราญ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วโลก อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. paramedicในสถานพยาบาล
2. นักวิชาการสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
3. paramedicในโรงงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา เวชกิจฉุกเฉิน
ประสงค์ทำงานที่ ใน โคราชหรือ กทม. อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ห้องบัตร
2. นักสาธารณสุข
3. ผู้ช่วย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สาขา สาธารณสุขชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ต่างจังหวัด อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยเภสัชกร
2. นักวิชาการสาธารณสุข
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสนร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขา อนามัยชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. ป้องกันและควบคุมโรค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครแลปริมณฑล และต่างจังหวัด อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. พยาบาลประจำโรงไฟฟ้า
3. พยาบาลประจำโรงงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ช่วยพยาบาลตามหน่วยตรวจ
2. ผู้ช่วยพยาบาลopd
3. ผู้ช่วยแพทย์ในห้องตรวจ
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
2. เวชระเบียน
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร,สมุทรสาคร อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานพยาบาล ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน แพทย์ซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานเภสัชกรอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง แพทย์ , หาพนักงาน พยาบาล | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง เภสัชกร

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 มีนาคม 2561

ผู้ใช้งาน 44930 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127912 คน